ЕКСПОЗИЦИЈА

судија

Образование:

Дипломиран на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на 07.05.1997 година.
Правосудниот испит го положил во 2000 година.

Работно искуство:

Од 2001-2008 година вработен како адвокат во адвокатска канцеларија во Штип.
На 07.02.2008 година избран за судија во Основен суд Штип, каде до 2018 година работеше како судија-кривичар.
Во периодот од 2014-2016 година е член на Управен одбор на Здружение на судии на Република Македонија, по што во 2017 година е избран за претседател на Здружението на судии на подружницата во Основен суд Штип.
Од 2014 година е активен едукатор-предавач од кривична материја во Академијата за судии и обвинители на Република Македонија.
Од 2015 година е предавач во ОБСЕ на тема „Криминал од омраза“.
На ден 11.09.2018 година е избран за член на Судски совет на Република Македонија.

Статусна позиција:
Член на Судски совет на Република Македонија.

Вкупен имот во € по години