ЕКСПОЗИЦИЈА

Лидија Штерјова

правобранител

Родена на ден 07.12.1967 година во Скопје. Образование: Правен факултет со положен правосудниот испит
Работно искуство:
– Од 05.10.2000 година вработена на местото Стручен соработник во Јавното правобранителство на Република Македонија.
– Од 2002 година на работно место Соработник во Јавното правобранителство на Република Македонија за подрачје Скопје
– Од 2004 година Советник во Јавното правобранителство на Република Македонија за подрачје Скопје.
– Од 2007 година со донесување на новиот Закон за државно правобранителство е Советник за правни работи во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачје Скопје.
– Раководител на Одделение за управување со човечки ресурси од 15.03.2010 година.
– Од 06.12.2012 година е Државен правобранител за подрачје Скопје, со траен мандат..

56.000 евра
28.500 евра

 

Штерјова живее во зеднички стан со сопругот вреден 56.000 евра. На анкетниот лист во главно го навела имотот на сопругот и на децата. Нејзин имот се депозити во банка вкупно 3.500 евра и еден кредит од 25.000 евра

Вкупен имот во € по години