ЕКСПОЗИЦИЈА

Заменик претседател на Судскиот совет на Република Северна Македонија

Година на избор:
09.07.2019

Образование:

Дипломирал во 2004 година на Правен факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје.
Има магистрирано на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје и стекнато звање Магистер по европски студии за интеграција.

Работно искуство:

На 01.02.2005 година е вработен во Владата на Република Македонија.

Од 16.07.2005 до 31.07.2010 година работел во Министерство за одбрана – Сектор за персонални и правни работи.

Од 01.08.2010 до 14.07.2014 година работел во Секретаријатот за спроведување на рамковниот договор при Владата на Република Македонија во својство на државен советник за спроведување на Рамковниот договор.

Од 15.07.2014 до 08.07.2019 година работел во Министерство за правда како државен советник во неколку области, како Европска унија, управно законодавство и меѓународна правна помош.

Од 09.07.2019 е избран како член на Судскиот совет на Република Северна Македонија по предлог на претседателот на државата.

Има положено правосуден, нотарски и медијаторски испит.

На 22.10.2019 година е избран за заменик претседател на Судски совет на Република Северна Македонија

Мустафа има само четири ставки пријавен имот, и тоа само личен во вкупна вредност од 161.340 евра.

Вкупен имот во € по години