ЕКСПОЗИЦИЈА

Весна Петровска Тагасовска

судија

Весна Петровска Тагасовска е избрана за судијка во јануари 2020 година. Таа работи на прекршочна материја. Нема други детали во нејзината биографија.

42.000 евра
38.000 евра

 

Судијката Петровска Тагасовска од недвиженимот има два стана во Скопје, од кој само за едниот, помалиот е дадена вредност од 2.59 милиони денари, додека за другиот нема вредност. Навела дека поседува и двор, земјиште, деловен простор и помошни објекти во Скопје, за кои исто така, не навела вредност. Во банка има повеќе картички, со вкупна вредност од 1.508.292 денари, како и два кредити од 2008 година во износ од 817.316 денари кои доспеваат во 2015 година, што значи досега би требало да се исплатени.

На име „имот на деца“ во банка стојат 2.848.584 денари.

Вкупен имот во € по години