ЕКСПОЗИЦИЈА

Зоран Теофиловски

Член на Судски совет на Република Северна Македонија

Година на избор:
18.12.2018

Образование:

Дипломирал во 1982 година на Правен факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, а правосудниот испит го положил во 1985 година.

Работно искуство:

Работно искуство:
Во 1985 година е избран за судија на Општински суд за прекршоци во Тетово каде што работи до 1993 година.
Од 1993-2011 година работи како адвокат.
Во 2001 година од страна на Собранието на Република Македонија е избран и именуван за Заменик Министер за правда на РМ.
Од 2002-2007 година работи како адвокат.
Од 2007-2018 година работи како судија во Апелациониот суд во Гостивар.
На ден  18.12.2018 година е избран за член на Судски совет на РМ.

Поголемиот дел на имотот на Теофиловски е пријавен како личен, при што само две ставки се на име на брачен другар. Вкупниот негов имот изнесува 613.517 евра. Истиот имот го има пријавено и за време на обавување на функцијата судија на Апелационен суд во Гостивар.

 

 

Вкупен имот во € по години